ثبت نام ایده بازار

اﻣﺮوزه اﯾﺪه ﭘﺮدازي و ﻧﻮآوري، اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺰرگ در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﻇﻬﻮر ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎي ﻧﻮﭘﺎ در ﺟﻬﺎن ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدآوري و ﺗﺴﺮﯾﻊ ورود اﯾﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﯾﺪه ﭘﺮدازي در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ و ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﺪه ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار را ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه در ﻧﻈﺮ اﺳﺖ دوﻣﯿﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻠﯽ اﯾﺪه ﺑﺎزار درﯾﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري و ﺻﻨﺎﯾﻊ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن درﯾﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوري رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدد. از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﺻﻨﺎﯾﻊ درﯾﺎﯾﯽ دﻋﻮت ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻋﻼوه ﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﺟﻮاﯾﺰ ﻧﻘﺪي، ﻓﺮﺻﺖ ﺣﻀﻮر در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻠﯽ درﯾﺎ ﻣﺴﯿﺮﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ.

  اﯾﺪه های ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ داراي وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ:

 • اﯾﺪه های ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ و روﻧﻖ ﺻﻨﻌﺖ درﯾﺎﯾﯽ داﺧﻠﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
 • اﯾﺪه ﻣﺸﺎﺑﻪ اي در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻗﺒﻼ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 • اﯾﺪه ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ داراي ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 • اﯾﺪه های ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زداﯾﯽ در اوﻟﻮﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ .
 • اﯾﺪه های ﺑﺎ ﻓﻨﺎوري ﺑﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮﯾﻦ داراي اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
 • اﯾﺪه های داراي ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ داراي اﻣﺘﯿﺎز وﯾﮋه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

آخریم مهلت ارسال ایده ها 30 بهمن ماه می باشد.مرحله دوم: ارائه سریع ایده¬های پذیرفته شده ( روز اول مسابقات )

 • در روز اول مسابقات، ایده های پذیرفته شده (حدود 50 ایده) در زمان 3 الی 5 دقیقه توسط ایده پرداز معرفی می شوند.
 • همزمان داوری بر روی ایده ها صورت می گیرد تا ایده های برتر برای مرحله سوم انتخاب و دسته بندی شوند.
 • به تمامی ارائه دهندگان ایده در روز اول مسابقات، گواهی ارائه ایده با ذکر عنوان آن تقدیم می گردد.

مرحله اول: دریافت چکیده ایده ها: ارسال ایده ها به ایمیل مسابقه.

 • ایده ها می بایستی برابر فرم ارائه ایده، از طریق ایمیل idea@ irandarya.com به دبیرخانه مسابقات ارسال شوند. سایر اطلاعات تکمیلی احتمالی شامل متن، تصاویر، نقشه ها و... را می¬توان در قالب Word و PDF به همراه فرم معرفی ایده به ایمیل مسابقه ارسال نمود.
 • مهلت پذیرش ایده ها تا مورخه اتمام مهلت ارسال ایده می باشد.
 • بررسی مقدماتی بر روی ایده انجام شده و ایده های مناسب جهت شرکت و ارائه در مسابقات معرفی می گردند.
 • به تمامی ارسال دهندگان ایده، گواهی شرکت در مسابقه ملی ایده بازار تقدیم می گردد.


مرحله سوم: ارائه نهایی ایده ها ( روز دوم مسابقات )

 • در روز نهایی برگزاری مسابقات، هر یک از تیم ها، ایده¬ خود را در قالب یک پرده نما در 15 دقیقه تشریح می نمایند.
 • بعد از ارائه همه ایده ها، داوران به انتخاب ایده های برتر می پردازند و از چهار ایده برتر با لوح تقدیر و جوایز نقدی تجلیل می شود.
 • به تمامی ارائه دهندگان ایده در روز دوم مسابقات، گواهی پذیرش وارائه شفاهی ایده با ذکر عنوان آن تقدیم می گردد.
 • تمامی ارائه دهندگان ایده در روز دوم مسابقات، مجوز حضور در سومین جشنواره ملی دریا مسیرپیشرفت را دریافت می کنند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر فایل توضیحات را از لینک زیر دانلود کنید :


دانلود

فرم ثبت نام را می توانید از لینک زیر دانلود کنید :


دانلود